2023 Winter Playoffs

Quarter Finals Semi FInals Finals
Team 6 Winter 2023  
April 11, 2024
Team 6 Winter 2023 68-64 Team 5 Winter 2023
Team 6 Winter 2023
April 17, 2024
Team 6 Winter 2023 8:10 pm Team 1 Winter 2023
Team 5 Winter 2023
  
Team 1 Winter 2023
April 24, 2024
8:10 pm
April 11, 2024
Team 1 Winter 2023 75-68 Team 2 Winter 2023
Team 1 Winter 2023
 
Team 2 Winter 2023
 
Team 4 Winter 2023
April 10, 2024
Team 4 Winter 2023 47-62 Team 8 Winter 2023
Team 8 Winter 2023
April 17, 2024
Team 8 Winter 2023 9:30 pm Team 7 Winter 2023
Team 8 Winter 2023
  
Team 3 Winter 2023 
April 10, 2024
Team 3 Winter 2023 64-71 Team 7 Winter 2023
Team 7 Winter 2023
 
Team 7 Winter 2023
Quarter Finals Semi FInals Finals Semi FInals Quarter Finals
Team 6 Winter 2023   Team 4 Winter 2023
April 11, 2024
Team 6 Winter 2023 68-64 Team 5 Winter 2023
April 10, 2024
Team 4 Winter 2023 47-62 Team 8 Winter 2023
Team 6 Winter 2023Team 8 Winter 2023
April 17, 2024
Team 6 Winter 2023 8:10 pm Team 1 Winter 2023
April 17, 2024
Team 8 Winter 2023 9:30 pm Team 7 Winter 2023
Team 5 Winter 2023 Team 8 Winter 2023
 
April 24, 2024
8:10 pm
 
Team 1 Winter 2023 Team 3 Winter 2023
April 11, 2024
Team 1 Winter 2023 75-68 Team 2 Winter 2023
 
April 10, 2024
Team 3 Winter 2023 64-71 Team 7 Winter 2023
Team 1 Winter 2023Team 7 Winter 2023
  
Team 2 Winter 2023Team 7 Winter 2023

Upcoming Matches

DateGameTime/ResultsLeagueSeasonMatch Day
Team 7 Winter 2023 vs Team 3 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 20
Team 8 Winter 2023 vs Team 2 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 20
Team 1 Winter 2023 vs Team 5 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 20
Team 6 Winter 2023 vs Team 4 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 20
Team 2 Winter 2023 vs Team 7 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 19
Team 8 Winter 2023 vs Team 1 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 19
Team 3 Winter 2023 vs Team 6 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 19
Team 4 Winter 2023 vs Team 5 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 19
Team 6 Winter 2023 vs Team 7 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 18
Team 5 Winter 2023 vs Team 8 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 18
Team 4 Winter 2023 vs Team 2 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 18
Team 1 Winter 2023 vs Team 3 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 18
Team 7 Winter 2023 vs Team 5 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 17
Team 2 Winter 2023 vs Team 3 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 17
Team 8 Winter 2023 vs Team 4 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 17
Team 6 Winter 2023 vs Team 1 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 17
Team 7 Winter 2023 vs Team 8 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 16
Team 4 Winter 2023 vs Team 1 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 16
Team 5 Winter 2023 vs Team 3 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 16
Team 6 Winter 2023 vs Team 2 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 16
Team 1 Winter 2023 vs Team 7 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 15
Team 8 Winter 2023 vs Team 6 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 15
Team 2 Winter 2023 vs Team 5 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 15
Team 3 Winter 2023 vs Team 4 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 15
Team 7 Winter 2023 vs Team 3 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 14
Team 1 Winter 2023 vs Team 5 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 14
Team 6 Winter 2023 vs Team 4 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 14
Team 8 Winter 2023 vs Team 2 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 14
Team 2 Winter 2023 vs Team 7 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 13
Team 4 Winter 2023 vs Team 5 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 13
Team 8 Winter 2023 vs Team 1 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 13
Team 3 Winter 2023 vs Team 6 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 13
Team 5 Winter 2023 vs Team 8 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 12
Team 6 Winter 2023 vs Team 7 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 12
Team 4 Winter 2023 vs Team 2 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 12
Team 1 Winter 2023 vs Team 3 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 12
Team 7 Winter 2023 vs Team 5 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 11
Team 2 Winter 2023 vs Team 3 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 11
Team 8 Winter 2023 vs Team 4 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 11
Team 6 Winter 2023 vs Team 1 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 11
Team 7 Winter 2023 vs Team 8 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 10
Team 4 Winter 2023 vs Team 1 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 10
Team 5 Winter 2023 vs Team 3 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 10
Team 6 Winter 2023 vs Team 2 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 10
Team 8 Winter 2023 vs Team 6 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 9
Team 1 Winter 2023 vs Team 7 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 9
Team 2 Winter 2023 vs Team 5 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 9
Team 3 Winter 2023 vs Team 4 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 9
Team 4 Winter 2023 vs Team 7 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 8
Team 1 Winter 2023 vs Team 2 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 8
Team 5 Winter 2023 vs Team 6 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 8
Team 3 Winter 2023 vs Team 8 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 8
Team 1 Winter 2023 vs Team 5 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 7
Team 7 Winter 2023 vs Team 3 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 7
Team 6 Winter 2023 vs Team 4 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 7
Team 8 Winter 2023 vs Team 2 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 7
Team 4 Winter 2023 vs Team 5 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 6
Team 8 Winter 2023 vs Team 1 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 6
Team 2 Winter 2023 vs Team 7 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 6
Team 3 Winter 2023 vs Team 6 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 6
Team 6 Winter 2023 vs Team 7 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 5
Team 5 Winter 2023 vs Team 8 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 5
Team 4 Winter 2023 vs Team 2 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 5
Team 1 Winter 2023 vs Team 3 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 5
Team 7 Winter 2023 vs Team 5 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 4
Team 2 Winter 2023 vs Team 3 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 4
Team 8 Winter 2023 vs Team 4 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 4
Team 6 Winter 2023 vs Team 1 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 4
Team 7 Winter 2023 vs Team 8 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 3
Team 5 Winter 2023 vs Team 3 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 3
Team 4 Winter 2023 vs Team 1 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 3
Team 6 Winter 2023 vs Team 2 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 3
Team 1 Winter 2023 vs Team 7 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 2
Team 8 Winter 2023 vs Team 6 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 2
Team 2 Winter 2023 vs Team 5 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 2
Team 3 Winter 2023 vs Team 4 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 2
Team 4 Winter 2023 vs Team 7 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 1
Team 1 Winter 2023 vs Team 2 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 1
Team 5 Winter 2023 vs Team 6 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 1
Team 3 Winter 2023 vs Team 8 Winter 20232023 Winter League2023 WinterWeek 1